SA Dictionary 2010 Bulgarian Help

Какво е SA Dictionary?

SA Dictionary е компютърен речник, служещ за превод на думи и изрази от един език на друг и се използва там, където е необходима употребата на чужд език. Той замества обикновения книжен речник и дава много допълнителни възможности.В тази версия SA Dictionary включва английско-български и българско-английски речници.

Системни изисквания: Microsoft Windows.

SA Dictionary е водещият компютърен речник в България и на практика се е превърнал в стандарт за хората, работещи с компютри.


Какво е новото?

SA Dictionary 2010 е компилиран с Visual C++ 2008 Service Pack 1, което дава отлична съвместимост с Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и бъдещи версии на операционната система. В същото време той поддържа съвместимост и с предишни версии на Windows.

Поправени грешки в базите данни.

Добавени shortcuts за често използвани команди.

Два режима на Exam.


Кирилизация

Ако Вашият Windows не е кирилизиран и българският текст не излиза правилно, това не е проблем. От менюто Tools, Font изберете Set Own Cyrillic Font и по този начин казвате на програмата да използва своята вградена кирилизация.

Ако на Вашия компютър има кирилизирани шрифтове и желаете да ги използвате, от менюто Tools, Font изберете Font.... От прозорецът, който се отваря, можете да изберете произволен шрифт, стил, размер.


Най-важно за нови потребители

SA Dictionary притежава интуитивен интерфейс, което прави работата с него удобна и приятна.

След като стартирате програмата, на екранът се появява SA Dictionary. За да преведете дума, напишете я и натиснете Enter. В съответния прозорец се появява превода на думата. Ако той е твърде голям, можете да използвате скролера в дясната част, за да обходите целия превод. Ако думата не бъде открита, превежда се най-близката по азбучен ред дума до търсената. За да преведете друга дума, не е необходимо да изтриете старата; тя изчезва автоматично, когато започнете да пишете.

Според езика на думата, SA Dictionary автоматично разпознава кой речник да използва, така че за да използвате българо-английския речник, достатъчно е просто да напишете дума на български език. Не забравяйте, че във всеки български речник, глаголите са в 1-во лице, единствено число (напр. "отивам"), а прилагателните имена са в мъжки род, единствено число (напр. "хубав").

В лявата част на прозореца са намира списък с думи, съдържащи се в използвания в момента речник. Когато преведете дадена дума, в този списък SA Dictionary показва най-близките по азбучен ред думи. За да преведете някоя от тези думи, просто я посочете с мишката.

За да върнете думи, които вече сте превеждали, натиснете с мишката бутона стрелка.


Разширени възможности

Можете да превключвате между малък и голям речник чрез най-десния бутон от тулбара.

Можете да търсите в превода на дума чрез функцията Edit, Find…

Можете да търсите текст в цялата база данни. От менюто Tools изберете Advanced Search…. В отворилия се прозорец виждате и примери за търсене.

Можете да въвеждате бележки чрез функцията Tools, Notes.

Можете да отворите текстов или RTF файл и след това да виждате превода на думите само като ги посочите с мишката. От менюто File изберете Open…


Опции

Опциите се отварят от менюто Tools, Options….. Тази версия на продукта притежава следните опции:

Separate different meanings
Ако е избрана тази опция, празни редове разделят различните значения на думите.

Translate on every keystroke
Ако е избрана тази опция, всеки път когато въвеждате нова буква, програмата превежда новополученото съчетание.

Automatic clipboard translate
Ако е избрана тази опция, програмата автоматично превежда думата, която копирате в клипборда (например с Ctrl-C). Така можете да превеждате думи от различни документи, текстове, интернет страници и т.н.

Select known words and show tooltips
Ако е избрана тази опция, когато посочите дума в прозореца на програмата, нейния превод се появява в тултип. Ако имате проблеми с кирилизацията на тултипите, можете да смените шрифта им от Control Panel / Display Properties / Appearance / Item: ToolTip. Шрифтът SAfon би трябвало да осигури безпроблемна кирилизация.

Latin input
Програмата ви дава възможност да въвеждате български думи с главни латински букви. По този начин ако нямате възможност да въвеждате кирилица с клавиатурата си, можете да напишете просто “KOLELO” или “SIMWOL”. Ето и използваната кодова таблица: A B W G D E V Z I J K L M N O P R S T U F H C ~` [{ ]} Y X \| Q Двойните символи означават, че може да бъде използван всеки от двата.

Latin output
Програмата ви дава възможност за извеждане на всички български думи с латински букви.

Words in listbox: X characters
Броят думи най-близки до търсената, който се появява отляво.

Tooltips maximum: X characters
Максимален размер на тултиповете в символи.

Tooltips appear after: X milliseconds
Време, след което се появяват тултиповете.

Left pane width: X pixels
Размер на левия панел в пиксели.

Window borders: X pixels
Размер на рамките на прозореца в пиксели.

Always on top
Прозорецът стои над всички останали прозорци

Minimize in tray
Указва на програмата да се минимизира в системния трей (или статус област).

View home page on startup
Ако е избрана тази опция, програмата показва home страница при стартирането си. Home страницата се появява на мястото на превода и за показването и трябва да изчакате няколко секунди.

Tell me about new versions
Ако е избрана тази опция, програмата ще ви уведоми, когато съществуват нови версии. За да работят последните две опции е необходима връзка към Интернет.


Exam

Познатият от предишни версии английско-български езиков тест може да бъде стартиран от меню Tools/Exam.

В SA Dictionary 2010 за първи път Exam може да бъде стартиран в два режима: стандартен и забавен. Разликата е, че при втория индикацията за верен отговор е различна и при завършване на теста се дава забавен коментар.


Терминологични речници

Какво можете да правите с тях? Да създавате собствени: Английско-български терминологични речници. Българско-английски терминологични речници. Английско-английски терминологични речници. Българско-български терминологични речници. Да ползвате речници, които друг е създал. Да работите едновременно с основния и с терминологичния речник. Да редактирате терминологичните речници с текстов редактор.

Какъв е форматът на терминологичните речници? Форматът е текстов и речниците могат да се редактират с избран от Вас текстов редактор. Една дума и превода и се въвежда на един ред, независимо колко значения има думата и колко дълъг ще се получи реда. Не е задължително думите да са подредени по азбучен ред. Ако желаете изрично да укажете къде да се вмъкне нов ред, въведете символа за нов ред - една отвесна черта - |. Символ за коментар - една наклонена черта в началото на реда - /. За пример вижте готовите речници, които идват с този пакет.

Как се работи с терминологичните речници? Щракнете с десния бутон на мишката върху "T" бутонът, след което избирате "Open Terminology Dictionary...", при което избирате съответния файл. След това с терминологичния речник се работи по същият начин, както с основния. Бутонът "T" от тулбара Ви дава достъп до вече отворения терминологичен речник.

Съвместимостта на терминологичните речници с бъдещи версии на програмата е гарантирана.


Съкращения в английско-българския речник

a adjective (прилагателно) adv adverb (наречие) attr attributively (атрибутивна употреба) cj conjunction (съюз) dem demonstrative (показателно местоимение) ger gerund (герундий) imp imperative (повелително наклонение) inf infinitive (инфинитив) int interjection (междуметие) n noun (съществително име) pass passive (страдателен залог) pers personal (личен) pl plural (множествено число) p.p. past participle (минало причастие) p.t. past tense (минало време) pred predicative (сказуемо име) pref prefix (префикс) prep preposition (предлог) pron pronoun (местоимение) refl reflexive (възвратен) sing singular (единствено число) sl slang (жаргон) s.o. someone (някой, някого) v verb (глагол) ав. авиация амер. американски израз анат. анатомия арх. архитектура астр. астрономия банк. банково дело бизн. бизнес биол. биология бот. ботаника вет. ветеринарна медицина воен. военен израз геогр. география геол. геология геом. геометрия грам. граматика диал. диалектно дипл. дипломация ед.ч. единствено число ез. езикознание ел. електротехника зоол. зоология изк. изкуство ирл. ирландски ист. история карт. картоиграчески израз лит. литературно мат. математика мед. медицина метеор. метеорология мех. механика мин. минералогия, минно дело мит. митология мн.ч. множествено число мор. морски термин муз. музика обик. обикновено особ. особено печат. печатарство поет. поетично прен. преносно рад. радио разг. разговорно спорт. спортен термин стр. строителство съб. събирателно съкр. съкратено, съкращение театр. театрален израз текст. текстилна индустрия техн. техника търг. търговия физ. физика физиол. физиология фон. фонетика фот. фотография хим. химия църк. църковен израз шах. шахмат шег. шеговито юр. юридически израз


Съкращения в българо-английския речник

ав. авиация авт. автомобилен термин амер. американски анат. анатомия англ. английски антроп. антропология арх. архитектура археол. археология астр. астрономия банк. банков термин безл. безлично библ. библейски израз биол. биология бот. ботаника вет. ветеринарна медицина вж. виж вин. винителен (падеж) воен. военен термин вр. време вулг. вулгарно въпрос. въпросителен геогр. география геод. геодезия геол. геология геом. геометрия гл. глагол готв. готварство грам. граматика дат. дателен (падеж) дет. детска дума дипл. дипломация ед. ч. единствено число ез. езикознание ел. електротехника етн. етнография жп. железопътен термин ж.р. женски род журн. журналистика зем. земеделие знач. значение зоол. зоология изк. изкуство изр. изречение изч. тех. изчислителна техника икон. икономика им. именителен (падеж) ирон. иронично ист. история канц. канцеларски термин книж. книжовно конкр. конкретно косм. космонавтика л. лице лит. литература лич. лично (местоимение) лов. ловджийски термин мат. математика мед. медицина межд. междуметие мест. местоимение метал. металургия метеор. метеорология мин. минно дело мин. вр. минало време минер. минералогия мит. митология мн.ч. множествено число мор. морски термин муз. музика м.р. мъжки род напр. например нар. наречие науч. научен термин неодобр. неодобрително непрех. непреходен (глагол) обик. обикновено опт. оптика ост. остаряло относ. относително (местоимение) отр. отрицателно пад. падеж палеонт. палеонтология парл. парламентарен израз печ. печатарство подигр. подигравателно поет. поетична дума пол. политика полож. положителен пр. прочие прев. ст. превъзходна степен предик. предикативно предл. предлог предст. представка презр. презрително прен. преносно пренебр. пренебрежително прех. преходен (глагол) прил. прилагателно прит. мест. притежателно местоимение прич. причастие проз. прозодия псих. психология рад. радиотехника разг. разговорно рел. религия ряд. рядко сз. съюз сег. сегашно (време) сп. спорт сравн. сравнителна (степен) стр. строителен термин събир. събирателно съществително съкр. съкратено съчет. съчетание същ. съществително театр. театрален термин текст. текстилна промишленост тел. телеграф, телефон телев. телевизия тех. технически търг. търговски термин уч. училищен термин фарм. фармацевтика физ. физика физиол. физиология фил. философия фин. финанси фон. фонетика фот. фотография хим. химия хир. хирургия църк. църковен термин ч. число числ. числително шег. шеговито юр. юридически термин attr attributive comp comparative degree f. feminine ger gerund inf infinitive m. masculine o.s. oneself o.'s one's pl plural sg singular sl slang s.o. someone s.o.'s someone's s.th. something super. superlative


За автора

SA Dictionary® е проектиран и създаден от Stefan Angelov.

За контакти (български и английски език):
Електронна поща: thediction@gmail.com
Интернет страница: www.thediction.com

Авторът приема всякакъв вид въпроси, мнения, забележки и препоръки за продукта. В писмото задължително отбележете коя версия на SA Dictionary и Windows ползвате. Ако пишете на български език, моля използвайте кирилица. Моля забележете, че е възможно да не получите отговор. Изказва се благодарност на всички, които споделиха мнението си за продукта, включително и на тези, които не получиха отговор.

Използвана литература и пособия

Специални благодарности (в хронологичен ред) на Херман Унгер, Програмата “Трансформ” на правителството на Германия, гл. ас. д-р Велко Илчев, Технически Университет - Пловдив, професор д-р Людмил Големанов, Глеб Лиференко, Петър Димов, д-р Стефан Шишков, Стоян Ракаджийски, Красимир Ангелов, Object Builder Software, CSC Bulgaria, GENERIX Group, Георги Бучков, Microsoft Bulgaria, Парамахамса Ниранджанананда Сарасвати, Алекс Станев.

Специални благодарности (в азбучен ред) на: Ани, Биляна, Боян, Бялко, Вера, Ганчо, Деница, Дидо, Дидо, Димитър, Емо, Живко, Жоро, Иван, Иван, Ивелина, Йордан, Калина, Красен, Краси, Лоран, Лоран, Миро, Петко, Рони, Светльо, Сейфо, Стани, Стефан, Стоян, Стоян, Тодор, Хилми, Христина, Христо, Цветана.